• Stručno vijeće
  • Stručni tim
  • Komisija za prijam i otpust korisnika
  • Povjerenstvo za pritužbe i žalbe korisnika usluga Centra