Povijest centra

Centar za rehabilitaciju Pula osnovan je 1990. godine, a osnivač je RH. Prava i dužnosti osnivača obavlja Ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi.

Prvi korisnici stalnog smještaja došli su 1990.godine, koji su uslijed ratnih zbivanja preseljeni iz BiH. Do 2004. usluga stalnog smještaja pružala se u Vodnjanu, nakon čega je veći broj korisnika premješten u novoopremljenu zgradu u Puli, gdje se sada nalazi sjedište Centra. Inicijativu za otvaranje ustanove ovakvog tipa dala je udruga roditelja osoba s intelektualnim oštećenjima s ciljem zbrinjavanja njihove djece i drugih osoba sa sličnim teškoćama.

U Vodnjanu je ostala dislocirana jedinica Vodnjan u kojoj je smješten manji broj korisnika oba spola.

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top