Sjedište CZR Pula

U Puli, Santoriova 11 je sjedište Centra gdje se pružaju usluge stalnog smještaja  i poludnevnog boravka.

Korisnici su podijeljeni u tri skupine: A, B i C. Skupina A su korisnici sa povećanim potrebama, skupina B su korisnici stalnog smještaja, a u skupini C su korisnici poludnevnog smještaja.

U okviru djelatnosti Centra za rehabilitaciju Pula pružaju se sljedeće usluge:

Radno – okupacijske aktivnosti:

 • Usluge socijalnog rada
 • Psihosocijalna rehabilitacija
 • Njega i briga o zdravlju
 • Stanovanje i prehrana
 • Dugotrajni smještaj i poludnevni boravak
 • Organizirano provođenje slobodnog vremena

Posebne terapije:

 • Fizikalna terapija i rehabilitacija
 • Glazbena terapija
 • Kineziterapija
 • Sportsko-rekreativne aktivnosti:
 • Plivanje
 • Kuglanje
 • Stolni tenis
 • Sportsko rekreativni susreti

Kreativne aktivnosti:

 • Keramičarska radionica / modeliranje
 • Ručni rad
 • Radionica izrada sapuna
 • Izrada ukrasnih vrećica
 • Rad s lavandom

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top