Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos 1 njegovatelja i 1 zastupnika

Kl: 112-01/23-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-23-1

Na temelju čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, čl. 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula, te Odluke o zapošljavanju radnika za  potrebe projekta “Život uz podršku” UP.02.2.2.04.0007, Kl: 402-10/20-01/7 Ur.br.2168/01-60-74-01-20-49, Ravnateljica Centra  objavljuje

                                                        NATJEČAJ

                                           – za prijem u radni odnos

1. Njegovatelj – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na određeno, do povratka radnice sa bolovanja

Uvjeti:

– završeno osnovno školsko obrazovanje

– završen tečaj za njegovatelja

– 1 godina radnog iskustva

–  probni rad  2 mjeseca

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o položenom tečaju za njegovatelja

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a

– uvjerenje o nekažnjavanju  ( izvornik ne stariji od mjesec dana )

2. Zastupnik – 1 izvršitelj  (m/ž), puno radno vrijeme na određeno

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, završen studij socijalnog rada ili  psihologije ili završen diplomski sveučilišni  studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije

– 1 godina radnog iskustva u struci

– položen  stručni ispit   

– probni rad  3 mjeseca

2.1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– dokaz o položenom stručnom ispitu

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi

 – dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a

– uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

CZR Pula dostavljene podatke kandidata/kandidatkinja obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,na adresu: Centar za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom:  

             ” Natječaj za njegovatelja –  ne otvaraj “

             ” Natječaj za zastupnika – ne otvaraj “

 ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi brže korespondencije u svrhu pravovremenog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

            Originalni natječaj možete pogledati ovdje:

https://czr-pula.hr/wp-content/uploads/2023/03/natjecaj-njegovatelj-i-zastupnik.pdf

.Centar za rehabilitaciju Pula    

Facebook
Twitter
LinkedIn