Lokacije

Sjedište centra za rehabilitaciju Pula

U Puli, Santoriova 11 je sjedište Centra gdje se pružaju usluge stalnog smještaja i poludnevnog boravka.

Korisnici su podijeljeni u tri skupine: A, B i C. Skupina A su korisnici sa povećanim potrebama, skupina B su korisnici stalnog smještaja, a u skupini C su korisnici poludnevnog smještaja.

Dislocirana jedinica Vodnjan

U Vodnjanu, Fažanska 7 nalazi se Dislocirana jedinica u kojoj trenutno živi 10 korisnika, a u bližoj budućnosti planira se organizirati stanovanje uz podršku za 8 korisnika.

Usluga organiziranog stanovanja zadovoljavat će potrebe onih korisnika kojima je potrebna podrška u područjima stanovanja i aktivnostima svakodnevnog življenja kako bi vodili samoodređen život u zajednici kao jednakopravni članovi društva, te smisleno sudjelovali u životu zajednice.

Vrstu, stupanj i opseg podrške kao i osobe odgovorne za pružanje podrške definirat će Osobno usmjereni Individualni plan (OUP) čiji razvoj će podržavati i pratiti Stručni tim Centra.

Cilj organiziranog stanovanja je poticanje socijalnih odnosa između osoba s intelektualnim teškoćama i drugih članova zajednice, razvoj vještina potrebnih u životu u zajednici, uključivanje korisnika u radne sredine te, općenito, aktivnosti koje lokalna sredina nudi.

Usluge u okviru Centra za rehabilitaciju Pula

Usluge koje se pružaju u Centru za rehabilitaciju Pula, omogućene su i korisnicima smještenim u dislociranoj jedinici.

Radno okupacijske aktivnosti

 • Usluge socijalnog rada
 • Psihosocijalna rehabilitacija
 • Njega i briga o zdravlju
 • Stanovanje i prehrana
 • Dugotrajni smještaj i poludnevni boravak
 • Organizirano provođenje slobodnog vremena

Posebne terapije

 • Fizikalna terapija i rehabilitacija
 • Glazbena terapija
 • Kineziterapija
 • Sportsko-rekreativne aktivnosti:
 • Plivanje
 • Kuglanje
 • Stolni tenis
 • Sportsko rekreativni susreti

 

Kreativne aktivnosti

 • Keramičarska radionica / modeliranje
 • Ručni rad
 • Radionica izrada sapuna
 • Izrada ukrasnih vrećica
 • Rad s lavandom