Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos – ČISTAČICA

1. ČISTAČICA– 1  izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme

Kl:112-01/23-02/1

Urbroj: 2168/01-60-74-04/08-23-122

U Puli, 03.10.2023.

Temeljem suglasnosti  Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Kl: 100-01/23-02/395, Urbroj: 524-08-01-02/5-23-2 od 08.09.2023., Pravilnika o radu,  čl. 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula, te čl. 37. Statuta Centra, Ravnateljica Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos-

1. ČISTAČICA1  izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

– završeno osnovno školsko obrazovanje, 

– probni rad – 1 mjesec.

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a  ( izvornik ne stariji od mjesec dana),

– uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana).

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

CZR Pula dostavljene podatke kandidata/kandidatkinja obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ČISTAČICA-ne otvaraj” ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi brže korespondencije u svrhu pravovremenog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem e- poštom.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

.Centar za rehabilitaciju

Originalni natječaj pogledajte ovdje

Facebook
Twitter
LinkedIn
1. ČISTAČICA– 1  izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme