Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos medicinske sestre/tehničara – 1 izvršitelj

Kl: 112-01/22-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-22-56              

U Puli,.05.12.2022.g

Na temelju članka 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Kl:100-01/22-02/5623 Ur.broj: 524-08-01-02/7-22-2 od 15. studenog 2022.g, vršiteljica dužnosti ravnateljice Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos –

1. MEDICINSKA SESTRA/TEHNIČAR – 1 izvršitelj (m/ž),  na neodređeno puno  radno vrijeme, probni rad 2 (dva) mjeseca

Uvjeti:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru /tehničara 

– položen stručni ispit

-odobrenje za samostalni rad

– 1 godina radnog iskustva

1.1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– svjedodžba  o stečenoj stručnoj spremi,

-važeće odobrenje za samostalan rad (licenca)

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju, ( izvornik ne stariji od mjesec dana )

Kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen stručni ispit, isti su dužni položiti u roku od 1 godine.

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

CZR Pula dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ne otvaraj” ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Centar za rehabilitaciju Pula

Facebook
Twitter
LinkedIn