Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno – radno mjesto NJEGOVATELJ

Kl: 112-01/23-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-23-79

Pula, 18.08.2023.

Na temelju čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  čl. 5. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, čl. 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula, te Pravilnika o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula, Ravnateljice Centra  objavljuje

                                                        NATJEČAJ

                                  – za prijam u radni odnos na neodređeno  vrijeme –

1. Njegovatelj – 3  izvršitelja  (m/ž),  na neodređeno, puno radno vrijeme

Uvjeti:

– završeno osnovno školsko obrazovanje

– završen tečaj za njegovatelja

– 1 godina radnog iskustva

–  probni rad  2 mjeseca

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu

– dokaz o stručnoj spremi

– dokaz o položenom tečaju za njegovatelja

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a

– uvjerenje o nekažnjavanju  ( izvornik ne stariji od mjesec dana )

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

CZR Pula dostavljene podatke kandidata/kandidatkinja obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,na adresu: Centar za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom:  

             ” Natječaj za njegovatelja –  ne otvaraj ”  ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi brže korespondencije u svrhu pravovremenog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

.

                                                                                                Centar za rehabilitaciju Pula  

Ravnateljica Melanie Andrić Vurušić, prof.              

Originalni natječaj pogledajte ovdje

Facebook
Twitter
LinkedIn