Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme asistenta za cjelodnevni boravak

Kl:112-01/22-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-22-48

U Puli, 24.10.2022.g.

Na temelju čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, čl. 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula, te Odluke o zapošljavanju radnika za  potrebe projekta “Život uz podršku” UP.02.2.2.04.0007, Kl: 402-10/20-01/7 Ur.br.2168/01-60-74-01-20-49, vršiteljica dužnosti ravnateljice Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme-

1. ASISTENT za cjelodnevni boravak  – 1 izvršitelj (m/ž), na određeno puno radno vrijeme, probni rad 1 (jedan) mjesec

Uvjeti:

– završeno osnovno školsko obrazovanje,

– završen tečaj za njegovatelja ili završeno osposobljavanje za asistenta,

– vozačka dozvola, B kategorija,

-1 godina radnog iskustva

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a, ( izvornik ne stariji od mjesec dana),

– uvjerenje o nekažnjavanju, ( izvornik ne stariji od mjesec dana),

-preslika vozačke dozvole

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

CZR Pula dostavljene podatke kandidata/kandidatkinja obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – asistent-ne otvaraj” ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi brže korespondencije u svrhu pravovremenog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

                                                                                                  Centar za rehabilitaciju Pula  

                                                                                v.d. ravnateljice  Melanie Andrić Vurušić, prof.                      

Facebook
Twitter
LinkedIn