Novosti

Natječaj za višeg asistenta za pružanje usluga organiziranog stanovanja

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kl.: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04/3-1-2/2-20-278, ravnateljica Centra objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto viši asistent za pružanje usluga organiziranog stanovanja – 9 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme na određeno za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.

Klasa: 402-10/20-01/7

Urbroj: 2168/01-60-74-01-21-73 od 12. I. 2020. (170)

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kl.: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04/3-1-2/2-20-278, ravnateljica Centra objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. viši asistent za pružanje usluga organiziranog stanovanja – 9 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme na određeno za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.

Uvjeti:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje,

– položen tečaj za njegu ili osposobljavanje za poslove asistenta u organiziranom stanovanju

– 1 godina radnog iskustva.

1.1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o položenom tečaju za asistenta u organiziranom stanovanju

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog tečaja za njegu ili osposobljenosti za poslove asistenta u organiziranom stanovanju.

2. viši asistent za pružanje usluge cjelodnevnog boravka – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na određeno za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.

Uvjeti:

– završeno srednje školsko obrazovanje,

– položen tečaj za asistenta u organiziranom stanovanju

– 1 godina radnog iskustva.

2.2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o položenom tečaju za asistenta u organiziranom stanovanju

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana).

Na natječaj se mogu javiti i osobe osobe bez položenog tečaja za njegu ili osposobljenosti za poslove asistenta u organiziranom stanovanju.

3. radni instruktor za pružanje usluge cjelodnevnog boravka – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na određeno za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.

Uvjeti:

– završeno srednjoškolsko obrazovanje iz odgovarajućeg područja aktivnosti

– 1 godina radnog iskustva

– položen stručni ispit.

3.3. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o položenome stručnom ispitu

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana).

4. rehabilitator za pružanje usluge cjelodnevnog boravka – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na određeno za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.

Uvjeti:

– završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada ili psihologije ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije

ili preddiplomski studij iz područja odgojnih znanosti, obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog iskustva.

4.4. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o položenome stručnom ispitu,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidati/kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja.

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/…/2017_12_121_2758.html.

CZR Pula dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ne otvaraj«, ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                        Centar za rehabilitaciju Pula

Facebook
Twitter
LinkedIn
Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike kl.: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04/3-1-2/2-20-278, ravnateljica Centra objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos na radno mjesto viši asistent za pružanje usluga organiziranog stanovanja – 9 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme na određeno za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.