Novosti

Zapisnik sa 2. elektronske sjednice upravnog vijeća

Klasa:023-01/24-01/1
Urbroj:2168/01-60-74-01-24-7
Pula, 09.02.2024.

               ZAPISNIK SA 2., ELEKTRONSKE SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA 

Sukladnom uputama Ministarstva morali smo što prije , pored Prijedloga odluke o promjeni djelatnosti Centra koja je usvojena na 1. sjednici Upravnog vijeća dana 06. veljače 2024. godine , dostaviti i odluku Upravnog vijeća kojim se prihvaća prijedlog novog Statuta Centra.
Stoga je dana 08. veljače 2024. godine, zbog žurnosti , svim članovima Upravnog vijeća je poslan mail sa molbom da se pismenim putem izjasne o prihvaćanju izmjena, odnosno prijedloga novog Statuta, koji im je također ponovno poslan na uvid . Svoju suglasnost o prihvaćanju dostavili su:

 • Predsjednik Upravnog vijeća Sean Soldatić, dipl. iur.
 • članica Upravnog vijeća Anica Kalac kao predstavnica roditelja korisnika Centra
 • članica Upravnog vijeća Sanela Mrđan kao predstavnica zaposlenika Centra
  Kako je prijedlog novog Statuta prihvatio većinski broj članova Upravnog vijeća Predsjednik Upravnog vijeća Sean Soldatić je dana 08. veljače 2024. godine potpisao Odluku o prihvaćanju prijedloga novog Statuta , te će ista biti poslana u Ministarstvo radi dobivanja prethodne suglasnosti.

Zapisnik sastavila:
H.Učkar

            PREDSJEDNIK UPRAVNOG VIJEĆA

            Sean Soldatić, dipl. iur.     
Facebook
Twitter
LinkedIn