Novosti

Javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra za rehabilitaciju Pula

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula sukladno svojoj Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice od 13.10.2021. godine objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra ua rehabilitaciju Pula

KLASA:112-01/21-02/5

URBROJ:2168/01-60-74-21-1

Na temelju članka 153. i 154. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” br. 57/13, 152/14, 99/15 / 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20 i 138/20), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama

(” Narodne novine” br.: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 31. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula, Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula sukladno svojoj Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice KLASA:023-01/21-01/1,                         URBROJ:2168/01-60-74-21-1  od 13.10.2021. godine objavljuje

 JAVNI NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ice

Centra za rehabilitaciju Pula

Za ravnatelja/icu može biti izabran/a i imenovan/a osoba koja ispunjava slijedeće uvjete:

  • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, sociologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, pedagogije, medicinskih, humanističkih ili drugih društvenih znanosti
  • najmanje pet godina radnog staža u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju, od toga najmanje tri godine u djelatnosti socijalne skrbi ili u drugoj društvenoj djelatnosti u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju
  • da ne postoji zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
  • iznimno ako se na javni natječaj nije javio nijedan kandidat koji ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 1. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi , za ravnatelja doma socijalne skrbi može biti imenovana osoba koja ima završen odgovarajući preddiplomski studij iz stavka 1., podstavka 1., članka 154 Zakona o socijalnoj skrbi i ispunjava uvjete iz stavka 1. podstavka 2. i 3. članka 154. Zakona o socijalnoj skrbi,
  • hrvatsko državljanstvo

Ravnatelja imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula na mandat od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja. Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula će sa prijavljenim kandidatima obaviti razgovor, a sa izabranim kandidatom za radno mjesto ravnatelja, nakon donošenja Odluke o imenovanju sklopiti će Ugovor o radu na određeno vrijeme u trajanju od četiri godine.

Uz prijavu na  javni natječaj kandidati trebaju priložiti:

-životopis (vlastoručno potpisan).

-dokaz o hrvatskom državljanstvu ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici )

-dokaz o stečenoj stručnoj spremi ( u izvorniku ili ovjerenoj preslici )

-dokaz o radnom stažu u propisanom akademskom zvanju i akademskom stupnju sukladno članku 154. Zakona o socijalnoj skrbi  ( podaci iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)

-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne starije od mjesec dana

Kandidat koji ostvaruje  pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19) uz prijavu na natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na mrežnoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843 i https://branitelji.gov.hr/userdocsimages//ng/12%20 prosinac/zapošljavanje//popis%20 dokaza%20za%ostvarivanje%prava%20 prednost%20pri%20zapošljavanju.pdf

Natjecati se mogu osobe obaju spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati/kinje daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Pula da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za rehabilitaciju Pula u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom “Javni natječaj za ravnatelja/icu Centra za rehabilitaciju Pula – ne otvaraj”, poštom ili osobno na adresu: Centar za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, 52 100 Pula.

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula zadržava pravo ne odabrati nijednog kandidata i pravo poništenja natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijava.

                                                                                              Predsjednik Upravnog vijeća:

                                                                                              ___________________________

                                                                                              Sean Soldatić, dipl.prav.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula sukladno svojoj Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/-ice od 13.10.2021. godine objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Centra ua rehabilitaciju Pula