Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos na mjestu pralja – glačara

Centar za rehabilitaciju Pula raspisuje natječaj za primanje u radni odnos na mjesto pralje-glačare - 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno puno radno vrijeme.

Pralja – glačara 1 izvršitelj (m/ž), zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme,

  1. Uvjeti:

– osnovna škola

– 1 godina radnog iskustva

– probni rad 1 mjesec

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju, ( izvornik ne stariji od mjesec dana )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom:

 ” Natječaj za pralju – glačaru – ne otvaraj”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave..

Centar za rehabilitaciju Pula

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Centar za rehabilitaciju Pula raspisuje natječaj za primanje u radni odnos na mjesto pralje-glačare - 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno puno radno vrijeme.