Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos na mjestu pralja – glačara

Centar za rehabilitaciju Pula raspisuje natječaj za primanje u radni odnos na mjesto pralje-glačare - 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno puno radno vrijeme.

Pralja – glačara 1 izvršitelj (m/ž), zasnivanje radnog odnosa na neodređeno puno radno vrijeme,

  1. Uvjeti:

– osnovna škola

– 1 godina radnog iskustva

– probni rad 1 mjesec

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju, ( izvornik ne stariji od mjesec dana )

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, odnosno priložiti svu potrebnu dokumentaciju prema posebnom zakonu i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17, 98/19 i 84/21).

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz članka 103. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17.) dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom:

 ” Natječaj za pralju – glačaru – ne otvaraj”.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave..

Centar za rehabilitaciju Pula

Facebook
Twitter
LinkedIn
Centar za rehabilitaciju Pula raspisuje natječaj za primanje u radni odnos na mjesto pralje-glačare - 1 izvršitelj (m/ž), neodređeno puno radno vrijeme.