Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos njegovatelja i pomoćnog radnika u kuhinji

Kl: 112-01/22-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-22-33

Pula, 02.06.2022.

Na temelju članka 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. Njegovatelj – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radn vrijeme

Uvjeti:

– završeno osnovno školsko obrazovanje,

– završen tečaj za njegovatelja ili završeno osposobljavanje za asistenta

 -1 godina radnog iskustva

– probni rad – 2 mjeseca

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana)

2. Pomoćni radnik u kuhinji – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

– završeno osnovno školsko obrazovanje

– 1 godina radnog iskustva u struci

– probni rad – 2 mjeseca

2.1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

– dokaz o završenoj osnovnoj školi,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja

Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html.

CZR Pula dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama,na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom:  

             ” Natječaj za njegovatelja –  ne otvaraj “

             ” Natječaj za pomoćnog radnika u kuhinji – ne otvaraj “

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Centar za rehabilitaciju Pula                 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn