Novosti

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra  za rehabilitaciju Pula

Kl: 112/01/22-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-22-47

Pula, 14.10.2022.

Na temelju članka 204., 205. i 206. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 18/22 i 46/22), članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19) i članka 31. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula, Upravno vijeće Centra  za rehabilitaciju Pula sukladno svojoj Odluci o raspisivanju natječaja za izbor i imenovanje ravnatelja/ ravnateljice

 KL:023-01/22-01/1, URBROJ:  2168/01-60-74-04/08-22-10 od 13.10.2022.godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/ravnateljice Centra  za rehabilitaciju Pula

Za ravnatelja/ravnateljicu može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • završen specijalistički diplomski stručni ili diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij socijalnog rada, socijalne politike, prava, psihologije, socijalne pedagogije, edukacijske rehabilitacije, logopedije, medicine, sociologije, filozofije, kineziologije, pedagogije, ekonomije, javne uprave, informatike ili završen studij odgovarajuće vrste na radnom mjestu učitelja ili nastavnika ili završen studij iz polja likovne ili glazbene umjetnosti.
 • najmanje pet godina radnog iskustva s propisanom kvalifikacijom i
 • nepostojanje zapreke iz članka 261. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi
 • hrvatsko državljanstvo

Ravnatelja/ravnateljicu imenuje Upravno vijeće Centra za rehabilitaciju Pula, uz prethodnu suglasnost ministra, na mandat  od 4 godine, a ista osoba može biti ponovno imenovana.

Upravno vijeće Centra  za rehabilitaciju Pula će s prijavljenim kandidatima obaviti razgovor ukoliko su se pravovremeno prijavili te dostavili urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete.

Ukoliko kandidat/kandidatkinja  ne pristupi razgovoru smatra se da je povukao/la prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Nakon donošenja odluke o imenovanju, s izabranim kandidatom/kandidatkinjom Upravno vijeće Centra sklapa ugovor o radu na  puno radno vrijeme, na rok  od četiri godine.

Uz prijavu na natječaj kandidati/kandidatkinje dužni su priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja u presliku, i to:

 • životopis ( vlastoručno potpisan)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (ovjerenu presliku kao dokaz o stečenom akademskom zvanju i akademskom stupnju)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica ili  osobna iskaznica )
 • dokaz o radnom stažu ( elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidencicji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • dokaz nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave na natječaj ( u izvorniku)
 • dokaz o ostvarenom radnom iskustvu s propisanom kvalifikacijom ( ugovor o radu ili potvrda poslodavca)
 • program rada za mandatno razdoblje

Napomena:  Centar za rehabilitaciju Pula će po službenoj dužnosti pribaviti dokaz da kod pojedinog kandidata ne postoji zapreka iz članka 261. Stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi.

Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja . Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene poruke.

Kandidati/kandidatkinje su dužni  navesti popis dokumentacije koju prilažu uz  vlastoručno potpisanu prijavu.

Prije odluke o izboru ravnatelja/ravnateljice, Upravno vijeće će zatražiti od kandidata izvornike dokumentacije.

Kandidat/kandidatkinja  koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su  uz prijavu na natječaj pozvati se na pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati/kandidatkinje koji se u prijavi pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihove obitelji ( NN, br. 121/17, 98/19, 84/21) uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze propisane člankom 102. stavka 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, koji su objavljeni na mrežnoj stranici  Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Kandidat/kandidatkinja  koji se pozivaju  na pravo prednosti iz članka 48. stavka 1. do 3. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata dužni su  uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, priložiti i dokaze iz članka 49. navedenog  Zakona. Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/zaposlavanje-843/843

Kandidat/kandidatkinja  koji se pozivaju  na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu sa Zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN, br: 157/13, 152/14, 39/18 I 32/20), uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokazima  o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona.

Na temelju odredbe članka 13. Zakona o ravnopravnosti spolova, na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidat/kandidatkinja daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Pula da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Prijave na natječaj podnose se Centru za rehabilitaciju Pula u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s naznakom “Javni natječaj za ravnatelja/ravnateljicu Centra za rehabilitaciju Pula- ne otvaraj”, poštom ili osobno na adresu: Centar za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, 52 100 Pula.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Upravno vijeće Centra  za rehabilitaciju Pula pridržava pravo poništenja natječaja, odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata, bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

Kandidati/kandidatkinje će o rezultatima natječaja  biti obaviješteni u roku od 45 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

                                                                                                            Centar za rehabilitaciju Pula

                                                                                                            Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                            Sean Soldatć, dipl.iur

Facebook
Twitter
LinkedIn