Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos psihologa

Kl:112/01/22-02/1

Ur.broj:2168/01-60-74-04/08-22-34       

Pula, 02.06.2022.

Na temelju članka 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula te čl. 4. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. Psiholog – 1 izvršitelj (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme

Uvjeti:

– završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije

– 1 godina radnog iskustva u traženom akademskom zvanju i stupnju

– položen stručni ispit, uz iznimku propisanu člankom 217. Zakona o socijalnoj skrbi (NN br. 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/17, 98/19, 64/20, 138/20)

-odobrenje za samostalni rad

U radni odnos ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz odredbe članka 213. st. 1. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16, 16/17, 130/2017, 98/19, 64/20, 133/20 i 138/20).

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta javnog natječaja, i to:

– životopis

– dokaz o državljanstvu

– dokaz o stručnoj spremi (preslik diplome)

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata/kandidatkinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana).

Prije zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat/kinja će biti pozvan/a da dokumentaciju koja je dostavljena u preslici, navedenu dostavi u izvorniku ili ovjerenom presliku.

Kandidati koji prema posebnim propisima ostvaruju pravo prednosti, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu, te imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se u prijavi na natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji (NN br. 121/17, 98/19 i 84/21) uz prijavu na javni natječaj dužni su osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaze propisane člankom 103. st. 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihove obitelji, a koji su objavljeni na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 (https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapošljavanje//Popis%20Dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapošljavanju.pdf).

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Podnošenjem prijave na natječaj kandidati daju suglasnost Centru za rehabilitaciju Pula-Pola da kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti se i dalje obrađivati njihove osobne podatke isključivo u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno propisima koji uređuju zaštitu osobnih podataka.

Sa svim kandidatima koji ispunjavaju sve propisane uvjete iz natječaja i čije su prijave potpune i pravovremene mogu se obaviti razgovori.

Prijave na natječaj se podnose u roku od 8 dana od objavljivanja natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju  Pula – Pola, 52100 Pula, Santoriova 11, s naznakom: »Natječaj za psihologa – ne otvaraj«.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Centra rehabilitaciju Pula – Pola (https://czr-pula.hr), a sukladno članku 10. st. 1. t. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN br. 25/13 i 85/15).

Centar za rehabilitaciju Pula – Pola

Facebook
Twitter
LinkedIn