Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos voditelja računovodstva

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje natječaj za prijem u radni odnos voditelja računovodstva, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme.

Klasa: 112-01/20-02/3

Urbroj: 2168/01-60-74-01-21-27 od 1. II. 2021. (567)

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. voditelja računovodstva – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na neodređeno.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja

– 2 godine radnog iskustva,

– poznavanje rada na računalu,

– probni rad 6 mjeseci.

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od mjesec dana).

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: »Natječaj za voditelja računovodstva – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim prijavljenim kandidatima/kandidatkinjama obaviti će se razgovor.

Ako izabrani kandidat/kandidatkinja odustane prije zaključivanja ugovora o radu, izbor će se izvršiti između preostalih prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji udovoljavaju uvjetima iz natječaja.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Centar za rehabilitaciju Pula

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje natječaj za prijem u radni odnos voditelja računovodstva, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme.