Novosti

Natječaj za prijem u radni odnos voditelja računovodstva

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje natječaj za prijem u radni odnos voditelja računovodstva, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme.

Klasa: 112-01/20-02/3

Urbroj: 2168/01-60-74-01-21-27 od 1. II. 2021. (567)

Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. voditelja računovodstva – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na neodređeno.

Uvjeti:

– završen diplomski sveučilišni studij ekonomskog usmjerenja

– 2 godine radnog iskustva,

– poznavanje rada na računalu,

– probni rad 6 mjeseci.

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,

– uvjerenje o nekažnjavanju (original ne stariji od mjesec dana).

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s čl. 102. st. 1. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, dužni su uz prijavu na natječaj priložiti sve potrebne dokaze dostupne na web-stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: »Natječaj za voditelja računovodstva – ne otvaraj«.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Sa svim prijavljenim kandidatima/kandidatkinjama obaviti će se razgovor.

Ako izabrani kandidat/kandidatkinja odustane prije zaključivanja ugovora o radu, izbor će se izvršiti između preostalih prijavljenih kandidata/kandidatkinja koji udovoljavaju uvjetima iz natječaja.

O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

Centar za rehabilitaciju Pula

Facebook
Twitter
LinkedIn
Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, ravnateljica Centra objavljuje natječaj za prijem u radni odnos voditelja računovodstva, 1 izvršitelj, puno radno vrijeme.