Novosti

Natječaj za radno mjesto Rehabilitator (za cjelodnevni boravak) – na neodređeno vrijeme

Kl: 112-01/23-02/1

Ur.broj: 2168/ 01-60-74-04/08-23- 59            

U Puli, 31.07.2023.

Na temelju čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula i čl. 14. Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula KL: 012-04/20-01/1, URBROJ: 2168/01-60-74-01-21-3, Ravnateljica Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme –

1. REHABILITATOR (za cjelodnevni boravak) – 1 izvršitelj  (m/ž),  na neodređeno, puno  radno vrijeme, probni rad 6 ( šest) mjeseci

Uvjeti:

– završen preddiplomski ili  diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, ili završen diplomski sveučilišni studij iz područja odgojno obrazovnih znanosti, pedagogije ili logopedije

– položen stručni ispit

– 1 godina radnog iskustva

1.1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti: 

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu ,

– dokaz o položenom stručnom ispitu,

– diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

– važeće odobrenje za samostalan rad (licenca),

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a ( izvornik ne stariji od mjesec dana),

– uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidati/kandidatkinje koji nemaju položen stručni ispit, isti su dužni položiti u roku od 1 godine.

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr

CZR Pula dostavljene podatke kandidata/kandidatkinja obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – rehabilitator-ne otvaraj” ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi brže korespondencije u svrhu pravovremenog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

                                                                                                      Centar za rehabilitaciju Pula  

                                                                                       Ravnateljica  Melanie Andrić Vurušić, prof.                      

Originalni natječaj mođete pogledati ovdje

Facebook
Twitter
LinkedIn