Novosti

Natječaj za radno mjesto Viši asistent u organiziranom stanovanju- na neodređeno vrijeme

Kl:112-01/223-02/1

Ur.broj: 2168/01-60-74-04/08-23-60

U Puli, 31.07.2023.

Na temelju čl. 37. Statuta Centra za rehabilitaciju  Pula,  čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula KL: 012-04/20-01/1, URBROJ: 2168/01-60-74-01-21-3, te Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji poslova Centra za rehabilitaciju Pula KL:012-04/23-02/3,URBROJ: 2168/01-60-74-01-23-7, Ravnateljica Centra  objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme-

1. VIŠI ASISTENT U ORGANIZIRANOM STANOVANJU  – 2 izvršitelja (m/ž), na neodređeno puno radno vrijeme, probni rad 2 (dva ) mjeseca

Uvjeti:

– završeno srednjoškolsko  obrazovanje,

– završen tečaj za njegovatelja ili završeno osposobljavanje za asistenta,

– poželjna vozačka dozvola, B kategorija,

-1 godina radnog iskustva

1.1.Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu,

– dokaz o stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

– dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka ­HZMO-a, (izvornik ne stariji od mjesec dana),

– uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana)

Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Za kandidate koje se u prijavi za natječaj pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ( NN 121/17, 98/19, 84/21) i Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/21), uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstvo hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr.

CZR Pula dostavljene podatke kandidata/kandidatkinja obrađuje u skladu sa odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.

Prijave s dokumentacijom potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: “Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – VIŠI ASISTENT-ne otvaraj” ili osobno.

Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz raz­matranja.

Kandidati/kandidatkinje trebaju dostaviti elektroničku adresu radi brže korespondencije u svrhu pravovremenog odvijanja postupka provođenja natječaja.

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku pisanim putem.

CZR Pula pridržava pravo poništenja natječaja odnosno pravo ne odabrati ni jednog kandidata bez obveze obrazlaganja svoje odluke i bez ikakve odgovornosti prema kandidatima.

                                                                                                  Centar za rehabilitaciju Pula  

                                                                                      Ravnateljica  Melanie Andrić Vurušić, prof.      

Originalni natječaj možete pogledati ovdje                

Facebook
Twitter
LinkedIn