Novosti

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

KLASA:112-01/23-02/1

URBROJ: 2168/01-60-74-04/08-23-118

Pula, 21.07.2023.

Temeljem natječaja objavljenog u Narodnim novinama br. 68/2023 od 23.06. 2023. i članka  37. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula ,  ravnateljica  donosi  

ODLUKA O ODABIRU KANDIDATA ZA RADNO MJESTO VIŠI ASISTENT

  1. Slijedeći kandidati su odabrani za rad na radnom mjestu viši asistent:

– Dubravka Kerkez

– Ivana Kovač

– Ivana Kovačević

– Ivanka Radolović

– Radmila Žufić

– Senada Zimić

– Tea Jošt

– Refika Marković

– Vesna Škibola

      2.  Ugovori o radu se sklapaju na neodređeno vrijeme sa početkom rada od 22.07.2023. godine.

      3.  Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                                                                                                                  RAVNATELJICA

                                                                                                                  Melanie Andrić Vurušić, prof.

Dostaviti:

  1. Pismohrana
  2. Dosje radnika
Facebook
Twitter
LinkedIn