Novosti

Poziv za dostavu ponuda za najam stambenih jedinica

Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Kl:406-01/20-03/10

Ur.broj:2168/01-60-74-01-22

Pula, 14.04.2021.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA ZA NAJAM STAMBENIH JEDINICA

Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.

Centar za rehabilitaciju Pula u svrhu pružanja usluge organiziranog stanovanja uz podršku traži ukupno 4 stambene jedinice – dvosobne (dvije spavaće sobe za smještaj 4 korisnika sa odvojenim ležajevima) za najam od čega:

4 stambene jedinice – dvosobni stan (2 spavaće sobe za smještaj 4 korisnika sa odvojenim ležajevima) na području grada Pule

Stambena jedinica treba ispunjavati uvjete prostora za pružanje usluga organiziranog stanovanja  sukladno Pravilniku o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (N.N. br. 40/14 i 66/15).

Obilazak lokacije je obavezan prije donošenja odluke.

Ponudbeni listovi za sastavljanje ponude mogu se preuzeti na web stranici Centra za rehabilitaciju Pula.

Ponudbeni list

Uz popunjeni ponudbeni list dostavljaju se slijedeći dokumenti:

  • Dokaz o vlasništvu
  • Preslika osobne iskaznice za fizičku osobu, odnosno izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (ne stariji od 6 mjeseci)
  • Potvrda iz Porezne uprave da najmodavac nema dugovanja prema RH po osnovi javnih davanja

Ugovor o najmu sklapa se sa odabranim ponuditeljem na razdoblje do 3 (tri) godine.

Cijenjene ponude sa obaveznom naznakom “Ponuda za najam – ne otvaraj” molimo dostavite najkasnije do 30.06.2021.godine na adresu: Centar za rehabilitaciju Pula,Santoriova 11, 52 100 Pula

www.esf.hr

Projekt je financirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost Centra za rehabilitaciju Pula
Facebook
Twitter
LinkedIn
Centar za rehabilitaciju Pula poziva zainteresirane pravne i fizičke osobe na dostavu ponuda za najam stambenih jedinica.