Novosti

Natječaj za zapošljavanje višeg asistenta usluga organiziranog stanovanja

Centar za rehabilitaciju Pula objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos višeg asistenta za pružanje usluga organiziranog stanovanja (2 izvršitelja)

Klasa: 402-10/20-01/7
Urbroj: 2168/01-60-74-01-21-170 od 9. III. 2021. (1399)
Na temelju članka 38. Statuta Centra za rehabilitaciju Pula te čl. 6. Pravilnika o radu Centra za rehabilitaciju Pula, Santoriova 11, prethodne suglasnosti Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, klasa: 100-01/20-02/2, urbroj: 524-04/3-1-2/2-20-278, ravnateljica Centra objavljuje
NATJEČAJ
za prijem u radni odnos

 1. viši asistent za pružanje usluga organiziranog stanovanja – 2 izvršitelja (m/ž), puno radno vrijeme na određeno (24 mjeseca) za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.
  Uvjeti:
  – završeno srednjoškolsko obrazovanje,
  – položen tečaj za njegu ili osposobljavanje za poslove asistenta u organiziranom stanovanju
  – 1 godina radnog iskustva.
  1.1. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  – svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  – dokaz o položenom tečaju za asistenta u organiziranom stanovanju,
  – dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,
  – uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana).
  Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog tečaja za njegu ili osposobljenosti za poslove asistenta u organiziranom stanovanju.
  Ako izabrani kandidat odustane od namjere zasnivanja radnog odnosa, Centar za rehabilitaciju Pula zadržava pravo izbora drugog kandidata s natječajne liste.
 2. asistent za pružanje usluga organiziranog stanovanja – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na određeno (24 mjeseca) za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.
  Uvjeti:
  – završeno srednje školsko obrazovanje,
  – položen tečaj za asistenta u organiziranom stanovanju
  – 1 godina radnog iskustva.
  2.2. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  – svjedodžbu o stečenoj stručnoj spremi,
  – dokaz o položenom tečaju za asistenta u organiziranom stanovanju,
  – dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,
  – uvjerenje o nekažnjavanju, (izvornik ne stariji od mjesec dana).
  Na natječaj se mogu javiti i osobe bez položenog tečaja za njegu ili osposobljenosti za poslove asistenta u organiziranom stanovanju.
  Ako izabrani kandidat odustane od namjere zasnivanja radnog odnosa, Centar za rehabilitaciju Pula zadržava pravo izbora drugog kandidata s natječajne liste.
 3. zastupnik – 1 izvršitelj (m/ž), puno radno vrijeme na određeno (24 mjeseca) za vrijeme trajanja projekta »Život uz podršku«.
  Uvjeti:
  – završeno diplomski sveučilišni studij iz područja edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti, socijalnog rada, psihologije, odgojno obrazovnih znanosti ili pedagogije
  – 1 godina radnog iskustva u traženom akademskom zvanju i stupnju
  – položen stručni ispit.
  3.3. Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:
  – životopis,
  – dokaz o hrvatskom državljanstvu,
  – diplomu o stečenoj stručnoj spremi,
  – dokaz o položenom stručnom ispitu,
  – dokaz o radnom stažu – elektronički zapis iz baze podataka HZMO-a,
  – uvjerenje o nekažnjavanju (izvornik ne stariji od mjesec dana)
  Ako izabrani kandidat odustane od namjere zasnivanja radnog odnosa, Centar za rehabilitaciju Pula zadržava pravo izbora drugog kandidata s natječajne liste.
  Kandidati/ kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu da imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
  Kandidati/kandidatkinje koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja
  Osobe koje prema posebnim propisima ostvaraju pravo prednosti kod zapošljavanja, moraju se u prijavi pozvati na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze iz kojih je vidljiva osnova ostvarivanja prava prednosti te svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.
  Pozivaju se osobe iz članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) dostaviti dokaze iz članka 103. stavka 1. istoga zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti pri zapošljavanju.
  https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_121_2758.html
  CZR Pula dostavljene podatke pristupnika obrađuje u skladu s odredbama pozitivnih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podatka. Dostavljeni podaci obrađivat će se u svrhu provođenja natječaja radi zasnivanja radnog odnosa i u druge se svrhe neće koristiti.
  Prijave s dokumentacijom primaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Centar za rehabilitaciju, Santoriova 11, 52100 Pula, s naznakom: »Natječaj za zasnivanje radnog odnosa – ne otvaraj« ili osobno.
  Nepravovremene prijave i prijave s nepotpunom dokumentacijom, izuzet će se iz razmatranja.
  Kandidati/kandidatkinje su dužni dostaviti elektroničku adresu radi nesmetane korespondencije u svrhu pravovremenog i nesmetanog odvijanja postupka provođenja natječaja. Kandidati su dužni pratiti svoju elektroničku poštu i odgovoriti na sve primljene e-poruke.
  O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Facebook
Twitter
LinkedIn
Centar za rehabilitaciju Pula objavljuje NATJEČAJ za prijem u radni odnos višeg asistenta za pružanje usluga organiziranog stanovanja (2 izvršitelja)